The ONLY Energy platform that you will ever need

Say goodbye to all your energy problems!

MENAS คืออะไร?

เป็นซอฟต์แวร์ระบบบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้า วิเคราะห์ประเภทการใช้พลังงานภาพรวมของเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดกลุ่มของเครื่องวัดตามการผลิตได้ รวมไปถึงการประหยัดพลังงาน วิเคราะห์โหลด จำแนกมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยพลังงานที่ผลิต เพื่อนำไปสู่การวางระบบและวางแผนการควบคุมด้านการผลิต เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

VISA คืออะไร?

เป็นซอฟต์แวร์ ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง ลดความยุ่งยากด้านเอกสาร ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ง่ายขึ้น โดยการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อวางแผนบำรุงรักษาได้ก่อนเกิดความเสียหายขึ้นล่วงหน้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน โรงแรม และศูนย์การค้า ฯลฯ

Energy-Z คืออะไร?

สมาร์ทมิเตอร์อัจฉริยะ ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์องค์กรยุคดิจิทัล สามารถช่วยในการ Monitor การใช้ไฟฟ้าออนไลน์ รวมทั้งคาดการณ์ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนแบบ Real-Time ทั้งยังนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ เช่น บ้านเรือน อาคารสำนักงาน ห้าง ร้าน และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อวางแผนการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน ลดการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน

See your energy consumption Anytime, Anywhere!

Real-time energy monitoring

Bi-Directional

Class 1.0 Accuracy

Wi-Fi Communitcation

Easy installation

CE/RCM/RoHS certified

Main Services

Energy Monitoring

เคยไหมที่อยากทราบปริมาณการใช้ไฟในปัจจุบัน?

Predictive Maintenance System

วิเคราะห์พฤติกรรมของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย AI

Meter Data Management System

ทำไมระบบบริหารจัดการพลังงานจึงจำเป็น?