MENAS คืออะไร?

เป็นซอฟต์แวร์ระบบบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้า วิเคราะห์ประเภทการใช้พลังงานภาพรวมของเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดกลุ่มของเครื่องวัดตามการผลิตได้ รวมไปถึงการประหยัดพลังงาน วิเคราะห์โหลด จำแนกมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยพลังงานที่ผลิต เพื่อนำไปสู่การวางระบบและวางแผนการควบคุมด้านการผลิต เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม


Useful Links:

https://docs.google.com/document/d/1TgPWF5_jvp4Ys8bJlief_40z7lHkP0VC/edit?usp=sharing&ouid=117703163885298512117&rtpof=true&sd=true