VISA คืออะไร?

เป็นซอฟต์แวร์ ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง ลดความยุ่งยากด้านเอกสาร ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ง่ายขึ้น โดยการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อวางแผนบำรุงรักษาได้ก่อนเกิดความเสียหายขึ้นล่วงหน้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน โรงแรม และศูนย์การค้า ฯลฯ

Advantage Use Cases

Preventive Maintenance

ระบบ VISA ทำให้การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามกำหนดเวลามีฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบสถานะ ของเครื่องจักรแต่ละสายการผลิต เครื่องจักรแต่ละเครื่อง ก่อนและหลังการบำรุงรักษาจะช่วยให้การตรวจสอบผลการบำรุงรักษาสะดวกโดยมีข้อมูลผลการแก้ไขและผลการทำงานของเครื่องที่บำรุงรักษาแล้วอย่างชัดเจน

Predictive Maintenance

เมื่อใช้งานระบบ VISA ไประยะหนึ่งจะมีข้อมูลจำนวนมากขึ้น และความถี่ของข้อมูลในฐานข้อมูลเหมาะสมเพียงพอที่ระบบจะสามารถเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์พฤติกรรมของเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย AI เพื่อคาดการณ์อาการเสื่อม หรือชิ้นส่วนชำรุดเสียหายของเครื่องจักรที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้โดยอัตโนมัติ และแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบ เพื่อการวางแผนบำรุงรักษาล่วงหน้าก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นจริง

Electric Power Consumption

การใช้พลังงานไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของทั้งการผลิตสินค้าและบริการหากมีฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้องคุณจะมีข้อเท็จจริงในการลดต้นทุนอย่างรวดเร็วและครบถ้วนและการเพิ่มประสิทธิภาพจะเริ่มชัดเจน

Energy Saving / Cost Saving

เมื่อมีฐานข้อมูล มีระบบแจ้งเตือนและมีกระบวนการดำเนินการเพื่อแก้ไขความผิดปกติของเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาตรการ หรือ ตามการตรวจพบของระบบคาดการณ์ล่วงหน้าแล้ว จะนำไปสู่การลดการสูญเสียต่าง ๆ เช่น กระบวนการผลิตสินค้า การให้บริการจะไม่สะดุด สินค้าจะไม่เสียหาย ไม่มีเครื่องจักรที่ผิดปกติ ไม่มีการใช้พลังงานสูงโดยไม่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ ไม่มีการบำรุงรักษาซ้ำซ้อน

Life of Machinery

ระบบ VISA ฐานข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงเครื่องจักรมีอายุการใช้งานและจะต้องมีการบำรุงรักษา หรือ หมดอายุ สามารถนับอายุการใช้งานของเครื่องจักรแต่ละเครื่องได้อย่างถูกต้อง ซึ่งก็จะเท่ากับช่วยในการวางแผนการจัดซื้อบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยืดอายุการใช้งานออกไปได้มากขึ้น

Quality / Efficiency

ระบบ VISA จะตรวจสอบเครื่องจักร เพื่อให้ทำงานได้ปกติตามมาตรฐานที่อยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ได้ตลอดเวลา ทำให้มาตรการรักษาคุณภาพของสินค้าแต่ละชนิด หรือ ผลผลิตประเภทต่าง ๆ ทำได้ ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทันเวลา โดยไม่เกิดความเสียหาย หรือ เสียหายต่ำที่สุด

VISA workflow